08/03/2566 10:43

กำหนดประชุมใหญ่ ประจำปี 2565

                   ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด 2  ชุดที่ 3  ประจำปี  2565  ได้ดำเนินกิจการถึงวันสิ้นปีปฏิทินแล้ว  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อ 33  จึงได้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีขึ้นในวันเสาร์ที่  25  มีนาคม  2566  เวลา  08.30 น.  ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  เพื่อรับทราบรายงานกิจการ และพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้